อายุในนรก (อ่านแล้วจะไม่กล้าว่าใครอีกเลย)

อ่่านเพิ่มเติมได้ในหนังสือ ภพภูมิ

ภพภูมิ


การให้ทาน แล้วเป็นอนาคามี

-บาลี สตฺตก. อํ. ๒๓/๖๐/๔๙.

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ อะไรหนอ เป็นเหตุ เป็นปัจจัย ที่การ

ให้ทานเช่นนั้นนั่นแล บุคคลบางคนในโลกนี้ ให้แล้ว มีผลมาก แต่ไม่มี

อานิสงส์มาก และอะไรหนอ เป็นเหตุ เป็นปัจจัย ที่การให้ทานเช่นนั้นนั่นแล

บุคคลบางคนในโลกนี้ ให้แล้ว มีผลมาก และมีอานิสงส์มาก.

การปรากฏของพระตถาคต มีได้ยากในโลก (นัยที่ ๒)

ภิกษุทั้งหลาย ! ถ้าสมมติว่า มหาปฐพีอันใหญ่หลวงนี้

มีน้ำท่วมถึงเป็นอันเดียวกันทั้งหมด ; บุรุษคนหนึ่ง ทิ้งแอก

ซึ่งมีรูเจาะได้เพียงรูเดียว ลงไปในน้ำนั้น ; ลมตะวันออก

พัดให้ลอยไปทางทิศตะวันตก, ลมตะวันตกพัดให้ลอยไป

ทางทิศตะวันออก, ลมทิศเหนือพัดให้ลอยไปทางทิศใต้,

ลมทิศใต้พัดให้ลอยไปทางทิศเหนือ, อยู่ดังนี้. ในน้ำนั้น

การปรากฏของพระตถาคต มีได้ยากในโลก

ภิกษุทั้งหลาย ! การมาปรากฏของบุคคลเอก (ไม่มี

ใครซ้ำสอง) มีได้ยากในโลก. ใครเล่า เป็นบุคคลเอก ? ตถาคต

ผู้เป็นพระอรหันต์ตรัสรู้ชอบเอง เป็นบุคคลเอก (ไม่มีใคร

ซ้ำสอง).

ภิกษุทั้งหลาย ! การมาปรากฏของบุคคลเอกนี้แล

มีได้ยากในโลก.

ความรู้เกี่ยวกับพระพุทธเจ้าในแต่ละยุค
ภิกษุทั้งหลาย ! นับแต่นี้ไป ๙๑ กัป พระผู้มี
พระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธะ พระนามว่าวิปัสสี
ได้บังเกิดขึ้นแล้วในโลก.

ภิกษุทั้งหลาย ! นับแต่นี้ไป ๓๑ กัป พระผู้มี
พระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธะ พระนามว่าสิขี
ได้บังเกิดขึ้นแล้วในโลก.

ภิกษุทั้งหลาย ! ในกัปที่ ๓๑ นั่นเอง พระผู้มี
พระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธะ พระนามว่าเวสสภู
ได้บังเกิดขึ้นแล้วในโลก.

เหตุให้ทุคติปรากฏ (เหตุที่ทำให้ไปนรก)

จุนทะ ! ความไม่สะอาดทางกาย มี ๓ อย่าง

ความไม่สะอาดทางวาจา มี ๔ อย่าง

ความไม่สะอาดทางใจ มี ๓ อย่าง.

จุนทะ ! ความไม่สะอาดทางกาย มี ๓ อย่าง

เป็นอย่างไรเล่า ? จุนทะ ! คนบางคนในกรณีนี้

อานิสงส์แห่งการให้ทานภิกษุทั้งหลาย ! อานิสงส์แห่งการให้ทาน ๕ ประการ

นี้มีอยู่ ๕ ประการเป็นอย่างไร คือ

ผลแห่งทานในปัจจุบันและสัมปรายะข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ! พระผู้มีพระภาคทรงสามารถบัญญัติ

ผลแห่งทานที่จะพึงเห็นได้ในปัจจุบันหรือหนอ.

สามารถ สีหะ !